Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Bergama)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

76 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

76 başvuru

Departman

Bakım / Onarım

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

* En az 5 yıl deneyimli

* Sera otomasyon sistemlerinden anlayan

Meslek lisesi mezunu tercihen yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun veya ustalık belgesine sahip 

* Ekip çalışmasına yatkın 

* Askerlik hizmetini tamamlamış,

* Ayrıntılara önem veren, dikkatli ve kavrama yeteneği yüksek,

* Tempolu ve yoğun çalışma ortamına uyum sağlayabilecek,

Bergama-Dikili yolu üzerinde bulunan seramızda görevlendirilmek üzere ELEKTRİK TEKNİKERİ alınacaktır.Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)

Elektrik Teknikeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Teknikeri Elektrik Teknikeri Maaşları Elektrik Teknikeri Nasıl Olunur? Elektrik Teknikeri Nedir? Elektrik Teknikeri İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

AGROBAY SERACILIK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (KVKK) 10.maddesi uyarınca sizi, kişiselveri işleme hakkında bilgilendirme sorumluluğundayız. 1. Veri SorumlusuVeri sorumlusu, kişisel verileri işleme amaçlarını belirleyen, veri kayıt sistemininkurulmasından sorumlu gerçek veya tüzel kişidir. KVKK uyarınca, Agrobay Seracılık olarakkişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarınauygun bir şekilde işleyebilecek, saklayabilecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda sınırlıolarak 3. kişilere açıklayabilecek / aktarabileceğiz. 2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı Kişisel verilerinizin işlenmesinin amacı, kişisel temel hak ve özgürlüklerinizi korumak ve işilişkilerimizde süreçleri en iyi şekilde analiz ederek sizlere daha iyi hizmet verebilmektir.Mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizinişletmesel faaliyet süreçlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerininyürütülebilmesi, ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, teknik süreçlerin devamı, ürün vehizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin kontrolü,Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi, çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlardaişlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli birşekilde saklanmaktadır. Agrobay Seracılık olarak KVKK ve tüm yükümlülüklere uygun hareketetmekteyiz. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi konusunda detaylı bilgilere;internet adresinden Agrobay Seracılık Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. Verileriniz KVKK kapsamında aşağıdaki koşullara uygun olarak işlenmektedir.  Kanunlarda açıkça öngörülmesi,  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukukigeçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğününkorunması için zorunlu olması,  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıylasözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusununmeşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 3. Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak KVKK’nın 8. ve 9.maddelerinde yer alan veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, faaliyetlerimizi yürütebilmekamacıyla hukuki sorumluluklar ve yasal sınırlamalar doğrultusunda ölçülü olarak; yetkili kamukurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, özel kişilere, destek hizmeti alınanfirmalara ve bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir. 4. Yurtdışına Aktarım Agrobay Seracılık tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2). maddesindeki öngörülen ilkelerışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumlarınvarlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallara uymakkaydıyla yukarıda belirtilen ve yurtdışında mukim kişi ve kuruluşlara, Kişisel Verileri KorumaKurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilanedildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik olan ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara,yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgiliyabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgiliaktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıylaaktarılabilecektir. 5. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, Agrobay Seracılık tarafından Şirketimizin meşru menfaatine yönelikfaaliyetler için farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak;sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülenilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülendurumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.6. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? Veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilenyöntemlerle iletmeniz durumunda Agrobay Seracılık talebin niteliğine göre talebi en kısasürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurultarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca sahipolduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesiniisteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,  KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesiniveya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığıüçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylekişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlindezararın giderilmesini talep etme. KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgilitalebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerleŞirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntembelirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Agrobay Seracılık’a iletmenizgerekmektedir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespitedici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talepettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Bergama Dikili Yolu Kocaoba KöyüAyrımı Bergama / İZMİR adresinde bulunan Agrobay Seracılık İthalat İhracat San. Ve Tic. A.Ş.şirketimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veyaKVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. * İşbu Aydınlatma Metni (‘’Metin’’) 10.10.2020 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metnindeherhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Metnin yürürlük tarihi

Detaylı Bilgi

Elektrik Teknikeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Teknikeri Elektrik Teknikeri Maaşları Elektrik Teknikeri Nasıl Olunur? Elektrik Teknikeri Nedir? Elektrik Teknikeri İş İlanları