Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Muğla(Bodrum)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Periodical

Years of Experience

1 - 10 years of experience

Department

Front Desk

Front Desk

Application Count

55 application

Job Type

Periodical

Years of Experience

1 - 10 years of experience

Application Count

55 application

Department

Front Desk

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Bodrum Loft is a hidden escape in the lush heart of Bodrum with exquisite accommodations, exceptional dining, and unique art. 

We are looking for a “Receptionist” for seasonal work in our Bodrum Loft holiday village.


Job Description:

 • Welcoming the guests
 • Entry and exit procedures are carried out in accordance with the procedures
 • Meeting guest requests and needs during their stay
 • Accurately tracking and recording phone calls, ensuring that messages are forwarded to guests or management
 • Keeping the work area clean and tidy


Required Qualifications:

 • Graduated from Tourism and Hotel Management
 • Preferably with a minimum of 2 years of experience in a similar position
 • Able to speak English fluently
 • Preferably able to use Fidelio Suite 8
 • Guest satisfaction oriented
 • Respectful and tolerant towards colleagues
 • High problem solving and persuasion skills
 • Good diction, giving importance to appearance
 • Able to work in shifts

Preferred Candidate

Associate Degree(Graduate), Bachelor’s(Student), Bachelor’s(Graduate)

Resepsiyonist pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Resepsiyonist Resepsiyonist Maaşları Resepsiyonist Nasıl Olunur? Resepsiyonist Nedir? Resepsiyonist İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Akfen Holding Topluluğu Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Akfen Holding Anonim Şirketi (“Akfen Holding”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Bu aydınlatma metni hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra şeffaf ve hesap verebilir olmak amacıyla hazırlanmıştır.İlgili KişiKullanılan iş arama platformları kanalıyla tarafımıza ulaşan kişisel verileriniz, Akfen Holding A.Ş tarafından verisi işlenen kişi olarak, Çalışan Adayı şeklinde tanımlanmakta ve Kanun tarafından İlgili Kişi olarak kabul edilmektesiniz.İşlenen Kişisel Verileriniz ve Hukuki SebepleriÇalışan adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kanun kapsamında açık rızanıza ve/veya kanunda öngörülen diğer hallere istinaden;Kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, özlük bilgileriniz, mesleki deneyim bilgileriniz, dernek ve vakıf üyeliği bilgileriniz, görsel ve işitsel kayıtlar, Kanunda yer alan “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak tarafımızdan işlenecektir.Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ayrıca ilerde oluşabilecek hukuki sorunların çözülebilmesine yönelik olarak haklarımızın tesisi ya da kullanılması sebebiyle saklanacaktır.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiToplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.Yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi, insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ilgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, açık rızanızın varlığı halinde yapmış olduğunuz iş başvurusunda ilettiğiniz bilgilerin Akfen Holding Topluluk Şirketleri’nin açık pozisyonları için değerlendirilmesi amacıyla Akfen Holding Topluluk Şirketleri ile paylaşılması.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiYukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; iş başvuru sürecinizin yürütülmesi amacıyla başvuruda bulunduğunuz ilgili şirket, tedarikçilere, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda şirket içi sistemler, e-posta, telefon, Şirketimiz tarafından kullanılmakta olan platformlar, kariyer portalları, sınav ve kişilik envanteri çalışmasının gerçekleştirildiği sistemler vasıtasıyla veya fiziki ortamda gerçekleştirilecek olan mülakatlar üzerinden toplanmaktadır.Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; yapmış olduğunuz iş başvurunuzun alınması, talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında gerekli süreçlerin yürütülmesi, insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi; Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, açık rızanızı vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak yapmış olduğunuz iş başvurusunda ilettiğiniz bilgilerin Akfen Holding Topluluk Şirketleri’nin açık pozisyonları için değerlendirilmesi amacıyla Akfen Holding Topluluk Şirketleri ile paylaşılması.Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Akfen Holding resmi internet sitesinden ulaşabileceğiniz KVKK Kapsamında Başvuru Formu ’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi

Resepsiyonist pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Resepsiyonist Resepsiyonist Maaşları Resepsiyonist Nasıl Olunur? Resepsiyonist Nedir? Resepsiyonist İş İlanları