Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Torbalı)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

AR-GE

AR-GE

Başvuru Sayısı

403 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

403 başvuru

Departman

AR-GE

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Freshbak Organik Doğal Gıda San. ve Tic. A.Ş –Torbalı-İzmir’de görev yapacak Ar-Ge biriminde çalışmak üzere ürün geliştirme, ürün verimliliğini arttıracak yönde ürünün kimyasına ve kurutma dinamiklerine göre proses geliştirme üzerine çalışmalarını sürdürecek aday arayışımız bulunmaktadır.


GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Gıda Kimyası ve Kurutma alanında yüksek lisans veya doktora tamamlamış,
 • Numune Analizlerini gerçekleştirecek,
 • Çok iyi derecede İngilizce bilen,
 • İletişim becerileri yüksek, koordinasyon yeteneği güçlü, yeniliklere ve öğrenmeye açık,
 • Profesyonel çalışma ilişkilerini benimsemiş
 • Dinamik bir çalışma ortamının gerektirdiği zamansal esnekliğe sahip,
 • Ekip çalışmasına yatkın, yenilikçi
 • İzmir’de ikamet eden veya edebilecek,


İş Tanımı

 • Gıda ürünleri, yöntemler ve teknolojileri konusunda ar-ge projelerini yürütmek,
 • Proses iyileştirme süreçlerinde aktif rol almak,
 • Üniversite ve kurumlarla iletişim ve proje çalışmalarını yürütmek,
 • Ulusal ve uluslararası Gıda Regülasyon değişimlerini izlemek ve raporlamak,
 • Gıda alanlarındaki kuruma katkı sağlayacak Ar-Ge konularını ortaya çıkarmak, projelendirmek,
 • Ar-Ge projelerinin ilgili kurumlara ulusal ve uluslararası başvurularını yapmak
 • Gıda ile ilgili ulusal ve uluslararası etkinlikleri takip etmek ve katılmak
 • Ar-Ge Projeleri ile ilgili deneyleri yapmak,

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf

Kimya Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kimya Mühendisi Kimya Mühendisi Maaşları Kimya Mühendisi Nasıl Olunur? Kimya Mühendisi Nedir? Kimya Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ(ÇALIŞAN ADAYI)6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu kapsamda yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) karar, duyuruları vb ikincil düzenleme ve uygulamalara (“KVKK”) uygun olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 192373 sicil numarası ile kayıtlı, Çiğli Vergi Dairesi’nde 3880808657 vergi kimlik numaralı ve İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi 7.Sokak No:3 35875 Torbalı İzmir adresinde mukim Freshbak Organik Doğal Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket/Şirketimiz”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği amacıyla gerekli azami hassasiyeti göstermekteyiz. Buna göre; kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve KVKK tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.a. İşlenen Kişisel VerilerTarafımıza sizin tarafınızdan işe alım süreçleri kapsamında sağlanan ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:Veri Kategorisi Kişisel VeriKimlik Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası Doğum Tarihi, Doğum Yeriİletişim Telefon Numarası, Adres, Elektronik Posta AdresiMesleki Deneyim Eğitim Bilgisi, Önceki İş Bilgisi Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf b. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel verileriniz Şirketimiz tarafından;• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmesi,• Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerini yürütmek,• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerini yürütmek, • İletişim faaliyetlerini yürütmek, • İnsan kaynakları süreçlerini planlanmak,• Saklama ve arşiv faaliyetlerini yürütmek,Amaçlarıyla KVKK’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.c. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri ve Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde KVKK’nın 8/2/a bendi ve KVKK’nın 5/2/f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmekte ve başta yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla Grup Şirketlerimize aktarılmaktadır. Gerektiğinde tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, düzenleyici, denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kuruluşlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da aktarılabilecektir.d. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları birimi yetkilileri ve personelleri tarafından, kariyer siteleri aracılığıyla otomatik yöntemler ile toplanmaktadır.e. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki HaklarıDilediğiniz zaman Şirketimize başvurarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• KKVK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve KVKK uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, ilgili düzenlemeler gereği aşağıda belirtilen zorunlu bilgileri de içerek şekilde ıslak imzalı olarak, tarafımızdan veya internet sitemizden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “İzmir Pancar Organize Sanayi Bölgesi 7.Sokak No:3 35875 Torbalı İzmir” adresine noter kanalıyla veya güvenli Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak veya elektronik imzanızla Şirketimizin “freshbak@hs02.kep.tr” adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirketimiz tarafından reddedilecek veya işleme almayacaktır.Şirketin işbu aydınlatma metninde KVKK’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Erzak Yardımı.

Kimya Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kimya Mühendisi Kimya Mühendisi Maaşları Kimya Mühendisi Nasıl Olunur? Kimya Mühendisi Nedir? Kimya Mühendisi İş İlanları