Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Tekirdağ(Çerkezköy)

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

5 - 8 years of experience

Department

Research and Development (R&...

Research and Development...

Application Count

398 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

5 - 8 years of experience

Application Count

398 application

Department

Research and Development (R&D)

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Samsung Electronics is a global leader in technology, opening new possibilities for people everywhere. Through relentless innovation and discovery, we are transforming the worlds of TVs, smartphones, wearable devices, tablets, digital appliances, network systems, medical devices, semiconductors and LED solutions. Samsung is also leading in the Internet of Things space through, among others, our Smart Home and Digital Health initiatives.


Since being established in 1969, Samsung Electronics has grown into one of the world’s leading technology companies, and become recognized as one of the top 10 global brands. Our network now extends across the world, and Samsung takes great pride in the creativity and diversity of its talented people, who drive our growth.            Responsibilities : 


 • Management of different scaled smartphone projects. During these projects worked with internal and international teams.
 • Developing project plans, process and organization designs.
 • Preparing work instructions for production teams.
 • Making project meetings with local and international project teams
 • Managing different phase prototype tests. Reviewing test reports and test results with R&D team, determining product release and local quality verification.
 • Monitoring the production, evaluating the results with project teams and taking appropriate actions.
 • Working with SMD, Production, Quality, Purchasing and Planning teams to create demand to product.            Qualifications for this job position:


 • Minimum 2 years of experience in project management
 • Minimum 5 years of experience in manufacturing of Electronic goods,
 • University degree in Electronic- Electrical Engineering, Telecommunication Engineering or related engineering faculties,
 • Experience in leading (disciplinary or functional) team members,
 • Have knowledge about PLM,
 • Additionally, PMP/PMI certification as Project Manager is an advantage
 • Having Leadership skills especially in working with international teams
 • Very good written & verbal of English

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Maaşları Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nasıl Olunur? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nedir? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

SAMSUNG ELECTRONICS ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (SETK-P)ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİNKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİVERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİSamsung Electronics Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle metin içerisinde “Samsung” olarak anılacaktır.)Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Mimar Sinan Mah. 103. Cad. No:72 Kapaklı/TEKİRDAĞ adresinde mukim Samsung Electronics Elektronik San. Ve Tic. Ltd.Şti. olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİşe başvuru süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz Samsung tarafından işlenmektedir.Kişisel Veri Kategorisi• Kimlik Verileri : Ad-Soyad, uyruk, doğum tarihi vb. (Çalışan Adayı),• İletişim Verileri : Telefon no, adres, e-posta adresi vb. (Çalışan Adayı),• Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileri : Askerlik durumu, profesyonel yetkinlikler, yabancı dil bilgisi, mezuniyet ve eğitim bilgileri, yabancı dil bilgisi, ilgi alanları ve hobiler, seyahate engel durum bilgisi, referans bilgileri, iş tecrübeleri, ücret beklentileri vb. (Çalışan Adayı),2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACISamsung ile ilişkiniz kapsamında kişisel verileriniz,• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması• İş süreçlerine ilişkin prosedürlerin yerine getirilmesi ve yönetim raporlama faaliyetlerinin sağlanmasıAmaçlarıyla işlenmektedir.3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIİşlediğimiz kişisel verileriniz;• Gerekmesi halinde yurt içindeki istihdam ve danışmanlık şirketleri ile,• Varsa tarafınızca verilmiş ek onaylara istinaden iş süreçlerine ilişkin prosedürlerin yerine getirilmesi ve yönetim raporlama faaliyetlerinin sağlanması amacıyla yurt dışındaki iş ortaklarımız, servis sağlayıcılarımız/ tedarikçilerimizle ve teknik altyapı gereğince yurt dışındaki grup şirketlerimizle; • Genel Merkezimiz ve Bağlı şirketlerimiz: Genel Merkezimiz olan Samsung Electronics ve genel merkezimizin iştiraki olan Yurtdışındaki iştiraklerimiz de dahil olmak üzere diğer Samsung Electronics Grup şirketleri.• Hizmet Sağlayıcılar: İşbu tedarikçi yönetimiyle ilgili iş süreçlerini tarafınıza sağlamak için birlikte çalıştığımız hizmet sağlayıcılar.• Kanunen Zorunlu Kılınan Durumlarda veya Hizmetlerimizi Korumak Amacıyla Diğer Taraflar: Örneğin, kanun, yasal süreç ya da mahkeme emri gereği resmi makamlar bilgilerinizin ifşasını talep edebilir. Kolluk kuvvetlerinin amaçları, milli güvenlik, terörle mücadele ya da kamu güvenliğiyle ilgili sebeplerle bizden bilgileriniz talep edilebilir.• Sizin Onayınız veya Talimatınız doğrultusunda Diğer Taraflar: İşbu Aydınlatma Bildiriminde açıklanan ifşanın gerekli olduğu durumlara ek olarak, rıza gösterdiğiniz veya talep ettiğiniz durumlarda hakkınızdaki bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİKişisel verileriniz Samsung’a yaptığınız iş başvurusu esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, kariyer platformu üçüncü kişilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.Başvurunuzun Olumsuz Sonuçlanması Halindeİşlenen veri kategorisi :• Kimlik Verileri• İletişim Verileri• Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin VerileriHukuki Sebepİlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıBaşvurunuzun Olumlu Sonuçlanması Halinde İşe Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Kapsamındaİşlenen veri kategorisi :• Kimlik Verileri• İletişim Verileri• Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin VerileriHukuki Sebep :• İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Sigorta Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,• Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRELERİ Kişisel bilgilerinizi, toplanma amacı için gerekenden daha uzun süre saklamayacağız. Yani artık gerekmediğinde ilgili bilgi sistemlerimizden silinecek veya yok edilecektir.Uygun pozisyon olmaması gibi nedenlerle daha sonra değerlendirilmek üzere muhafaza edilmek istenen aday çalışanlara ait kişisel veriler 1 (bir ) yıl süre ile saklanır. Bu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz anonim hale getirilerek kullanılır.6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.7. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZHakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz.İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile Samsung Electronic şirket sayfasındaki KVKK kısmında adımları takip edebilir ya da başvuru formunu doldurarak, Mimar Sinan Mah. 103. Cad. No:74 Kapaklı/TEKİRDAĞ adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle samsungelectronics@hs02.kep.tr KEP adresine veya setkp-kvkk@samsung.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Maaşları Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nasıl Olunur? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi Nedir? Araştırma Geliştirme / Arge Mühendisi İş İlanları